Oświadczenie

Wejście do serwisu dla farmaceutów i techników farmacji wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie.
Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków,
kliknij przycisk Anuluj.

POWIADOMIENIE

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookie.

Dobrowolnie i świadomie akceptuję warunki korzystania z witryny

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanego do farmaceutów i techników farmacji (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul.Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych  (dalej: Organizator).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnicy).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z  siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się od 25.04.
 2. Każda edycja konkursu trwa 7 dni.
 3. Rozstrzygnięcie każdej edycji Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia tygodniowej edycji.

III. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

IV. Zasady Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe.
 2. Wysyłając odpowiedź Uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu. 
 3. Pytania konkursowe będą dostępne na stronie www.konkurs.xylogelhydro.pl po kliknięciu w baner konkursowy przesłany e-mailem lub dostępny na serwisie dla farmaceutów. Odpowiedzi udziela się w następujący sposób: każde z pytań zawiera kilka odpowiedzi, należy zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź. Udzielenie wszystkich poprawnych odpowiedzi stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie. 
 4. W każdej 7-dniowej edycji konkursu komisja konkursowa nagrodzi 100 osób, które jako pierwsze odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania. W całym konkursie  zostanie nagrodzonych łącznie 300 Uczestników.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.konkurs.xylogelhydro.pl w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu każdej edycji Konkursu. 
 6. Udział w Konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania (dane korespondencyjne podane podczas rejestracji na stronie www.konkurs.xylogelhydro.pl ) Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.konkurs.xylogelhydro.pl .

V. Nagrody w Konkursie

 1. Organizator przewidział 300 nagród w całym konkursie. Nagrodami są zestawy w skład których wchodzi:
  Ręcznik do rąk
  Mydło do rąk
  Balsam do rąk
  Każdy element nagrody jest obrandowany logotypem Xylogel Hydro.
 2. Na każdą edycję konkurs przypada 100 nagród.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, jakości i innych właściwości nagród są wyłączone.
 5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 6. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy operatora pocztowego.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, z tytułem „Reklamacja do konkursu Xylogel Hydro kierowanego do farmaceutów”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, podany przy rejestracji  na stronie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych   w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.konkurs.xylogelhydro.pl.
 12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania    przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji Konkursu.
 14. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie Xylogel Hydro? Wejdź na www.xylogelhydro.pl

HYL-h/012/04-2015